වැලිකඩ-අනුරාධපුරේ බන්ධනාගාරවල CCTV නෑ..

වැලිකඩ හා අනුරාධපුර බන්ධනාගාරවල සීසීටීවී කැමරා පද්ධති සවි කර නැති බව බන්ධනාගාර මූලස්ථානය කියා සිටියි.Original Article Here

Leave a Reply