වහාම විරෝදතා කැදවයි.. සෞඛ්‍ය සේවක වැඩ වර්ජනයක්…

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලට ලබා දෙමින් තිබූ කොරෝනා අතුරු දීමනාව වසංගත තත්වය අවසන් වන තුරු දීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක්Original Article Here

Leave a Reply