ලොහාන් බන්ධනාගාර ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි… මැණික් ඇමතිකමෙන් අස් නොවේ..

ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා බන්ධනාගාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියOriginal Article Here

Leave a Reply