ලංවිමට සල්ලි නෑ.. විදුලි සැපයුම අර්බුදයක බව රජය කියයි..

විදුලි පාරිභෝගිකයන් විදුලි බිල් ගෙවීම දිගින් දිගටම පැහැර හැරීම හේතුවෙන් බවත් පැවසූ ඔහු බිල් ගෙවීමට පාරිභෝගිකයන් උනන්දු කිරීමOriginal Article Here

Leave a Reply