ලංකාව මුහුදු කොල්ලකරුවන් පාලනය කරන අප‍්‍රිකා රටක් වගේ වෙලා.. යුද්දෙ දින්න කියන අයට මෝල් හිමියන් පාලනය බැරිද..

රටක ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සම්බන්දයෙන් වගකිව යුතු ප්‍රධාන ආයතනය තමයි රජයක් කියන්නේ. රජය වරින් වර ගැසට් නිකුත් කරන්නේOriginal Article Here

Leave a Reply