රෝහලේ ජල සැපයුම කපා දමයි.. ප්‍රතිකාර කිරිම් අත්හිටුවයි…

සම්බන්ධයෙන් අප නුවරඑලිය ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති වේලු යෝගරාජ් මහතාගෙන් කල විමසුමකට ඔහු කියා සිටියේ රෝහල විවෘත කිරිමේOriginal Article Here

Leave a Reply