රාති‍්‍රයේ ජල ගැලුම් නිම්න රක්ෂිතයට ඇතුළු වූ පිරිස අතර පොළොන්නරුෙව් ප‍්‍රබල පුත‍්‍රයෙක්.. වාර්තාව අධිකරණයට..

පසුගියදා පොලොන්නරුව ජල ගැලුම් නිම්න රක්ෂිත කලාපයට ඇතුළු වූ පිරිස අතර පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේOriginal Article Here

Leave a Reply