රාජපක්ෂලාට බනින කටවල්වලට හෙණ හත ගහන්න ඕනෑ..- විමලවීර

රාජපක්ෂලාට බනින කටවල්වලට හෙණ හත ගහන්න ඕනෑ යැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා සඳහන් කරයි.Original Article Here

Leave a Reply