රට බංකොලොත්.. ආණ්ඩුවට ගොඩගන්න බෑ.. ඉල්ලා අස්වී මැතිවරණයක් කැදවන්න..

වහාම ඉල්ලා අස්වී ජනවරම විමසන්නැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉල්ලා සිටී. ජනතාව හාමතේ සිටින බවත් එය තවදුරටත්Original Article Here

Leave a Reply