රට පුරා සෞඛ්‍ය සේවකයන් අද විරෝධතා… දීමනා ඉල්ලති..

සෞඛ්‍ය සේවයට අදාල දීමනා කප්පාදු කිරීම සහ කොරෝනා මර්දනය අවශ්‍ය පහසුකම් කප්පාදු කිරීමට විරුද්ධව මෙම විරෝධතාවයOriginal Article Here

Leave a Reply