මේ ආණ්ඩුව පත්කිරීම ගැන අපි පශ්චත්තාපයෙන්.. පාපකර්මවලට හවුල් වෙන්න බැරිව උගතුන් අස්වෙනවා..

වර්තමාන ආණ්ඩුවේ පාප කර්ම වලට දායක නොවුණා යැයි සිත හදා ගැනීමට උගතුන් බුද්ධිමතුන් තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස් වෙමින්Original Article Here

Leave a Reply