මුහුද ගොඩ ගලයි.. ගාළු පාරේ වාහන ධාවනයට බාධා..

නිරිත දිග මුහුදු තීරයේ මේ දිනවල පවතින දැඩි රළු ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය ඇති වී තිබේ. මුහුදු රළ ගාලුපාරට පැමිණීමත්Original Article Here

Leave a Reply