මුහුදු රළ ගොඩබිමට..- කාලගුණයෙන් දැනුම්දීමක්..

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිත දෙසින් හමා එයි. සුළගේ වේගයපැ.කි.මී. (30-40) පමණ වේ.ගාල්ල සිට හම්බන්තොට හරහාOriginal Article Here

Leave a Reply