මිරිස් ආනයනය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරනවා..- කෘෂිකර්ම ඇමති

දැනට මෙරටට අවශ්‍ය මිරිස් සම්පුර්ණයෙන්ම ආනයනය කරන බවත්,මධ්‍යම පලාත තුල මිරිස් වගාවට අවශ්‍ය බිජ නිෂ්පාදනය කරන බවත්Original Article Here

Leave a Reply