මහ බැංකු අධිපති කබ්රාල්ට කැබිනට් බලතල…

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඔහු ඉල්ලා අස්වී මහ බැංකු අධිපති ධුරය ලබා ගත්තේ කැබිනට් බලතල සහිත මහ බැංකු අධිපතිOriginal Article Here

Leave a Reply