මහනුවර රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය ගුටි කෙලියක…

මහනුවර ජාතික රෝහලේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ ගිලන් රථ රියදුරන් පිරිසක් අතර ගැටුමක් ඇතිවී තිබේ. ඒ හේතුවෙන්Original Article Here

Leave a Reply