මවට පහරදුන් බේබදු පුතා පොලීසියටත් ගහන්න එයි.. පොලීසියෙන් වෙඩි තබයි..

කෝපාලිය කොණ්ඩාවිල් ප්‍රදේශයේ නිවසක පුද්ගලයෙකු විසින් නිවැසියන්ට තියුණු ආයුධයකින් පහරදීමට උත්සහ ගන්නා බවට කෝපායිOriginal Article Here

Leave a Reply