මත්තලට එන ගුවන් යානාවලට දැවැන්ත වට්ටම් පැකේජ…

ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසන්නේ සතියකට අවම වශයෙන් එක් කාලසටහන් ගත ගුවන් ගමනක්වත් මත්තල ගුවන් තොටුපළOriginal Article Here

Leave a Reply