මං ගිය රාජකීය විද්‍යාලයට ගමේ ලමයින්ට යන්න බැරි නිසා මං ගමේ රාජකීය විදුහලක් හැදුවා…

රටේ මංමාවත් හැදිල ගොඩනැගිලි හැදිල රට දියුණු වෙනවා වගේම දරුවන්ගේ දැනුමත් හොදින් දියුණු වෙන්න ඕනේ. මම ගිය රාජකීය විද්‍යාලයටOriginal Article Here

Leave a Reply