බීමත් ඇමතිවරයෙක් බන්ධනාගාරයට පැන යකා නටයි.. හිතවතුන්ට එල්ලුම්ගහ පෙන්වයි…

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු වූ ඔහුගේ හිතවතුන් රැසක් සමග වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට පරිශ්‍රයට ඇතුළු වී කලහකාරී ලෙස හැසිරී ඇතැයිOriginal Article Here

Leave a Reply