බන්ධනාගාරයේ එවැනි සිදුවීමක් නොවූ බවක් මා කීවේ නෑ..- බන්ධනාගාර කොමසරිස්

පසුගියදා අනුරාධපුර හා වැලිකඩ බන්ධනාගාර වල ඇති වූ සිද්ධීන් ගැන සොයා බලා කටයුතු කරන බව තමන් මාධ්‍ය ලෙසOriginal Article Here

Leave a Reply