පොහොර නෑ.. සාගතයක් එනවා.. බඩගින්නෙ මැරෙන්නැයි වෙන්නේ…

මහ කන්නයට කෘෂි රසායනය ගේනවාද? නැද්ද? කියලා ආණ්ඩුව ගොවියාට හරි උත්තරයක් දිය යුතුයි. ලංකාව සාගත දර්ශකයේ ඉහළට එනවාOriginal Article Here

Leave a Reply