පෙන්ෂන් ගෙවන්නත් සල්ලි නැතිවෙනවා.. මෙරට ආර්ථිකය නේපාලයටත් වඩා වැටිලා.. හේතුව කොරෝනා නොවේ..

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මෙතරම් කඩා වැටීමකට හේතු වී ඇත්තේ කොරෝනා වසංගතය නොව යහපාලන ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කරගෙනOriginal Article Here

Leave a Reply