පැය හතරෙන් තැබෑරුම් හිස් වෙති.. වහාම තවත් තොග ඇණැවුම් කරති…

කොවිඩ් වසංගතය පාලන කිරිම සදහා රජය මගින් නිරෝධාන ඇදිරි නිතිය ක්‍රියාත්මක වන කාලයක මෙසේ මත් පැන් හල්Original Article Here

Leave a Reply