දෙපිරිසක් පොලු මුගුරුවලින් ගහගනිති.. පිරිසක් රෝහලේ…

අසල්වැසි නිවසක පිරිසක් විසින් කඩාවැදී නිවසේ සිටි පුද්ගලයින්ට පොලුමුගුරුවලින් පහර දී නිවෙසේ තිබූ දේපලවලටද හානි කොටOriginal Article Here

Leave a Reply