දුමින්ද සිල්වා විදේශගත වෙයි..

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතා විදේශ ගත වී තිබේ. 2012 වසරේ සිදු වූ වෙඩි හුවමාරුවෙන් තුවාලOriginal Article Here

Leave a Reply