දැවැන්ත විරෝධතාවයකට මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති වෙන්න…- JVP

දැවැන්ත ජනතා විරෝධතාවයකට මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නැයි ආණ්ඩුවට දැනුම් දෙන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සඳහන් කරයි.Original Article Here

Leave a Reply