දරුවන්ට දිය යුත්තේ ෆයිසර් එන්නතයි.. එන්නත් කල යුත්තේ වෛද්‍යවරුන් යටතේ පමණයි…

පාසල් ආරම්භ කිරීමට නම් පාසැල් සිසුන්ට ෆයිසර් එන්නත් ලබාදිය යුතු බවට තාක්ෂණික වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ බව රජයේOriginal Article Here

Leave a Reply