තවත් කොරෝනා මරණ 185ක්…

තවත් කොරෝනා මරණ 185ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි. ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණOriginal Article Here

Leave a Reply