ඩොලර් බිලියන 2.5ක ණයක් ගන්න 7%ක ගාස්තුවක් ගෙවන කතාව ඇත්තක්..- ගම්මන්පිල

නොනැවතී විසඳුම මහපොළොවෙ ක්‍රියාත්මක කිරීමද සිදු කරමින් සිටිනවා. නමුත් ක්ෂණික නූඩ්ල්ස් ක්ෂණික පපඩම් වගේ ක්ෂණික විසඳුම්Original Article Here

Leave a Reply