ජිනීවාහිදී ලංකාවට එරෙහි සැර කතාවක්… දුමින්ද සිල්වාට නිදහස දීම ගැනත් කියයි..

අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ 6 වැනි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය කිලිනොච්චියේදි විවෘත කිර තිබේ. කාර්යාලය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වී ඇතත් එය වින්දිතයින්Original Article Here

Leave a Reply