ජංගම දුරකතන, රූපවාහිනී ඇතුළු භාණ්ඩ රැසකට ආනයනය සීමා.. නිවේදනය මෙන්න..

අත්‍යවශ්‍ය නොවන තෝරාගත් භාණ්ඩ මෙරටට ගෙන්වීමේ දී 100%ක ආන්තික මුදල් තැන්පතු අවශ්‍යතාවයක් වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීමටOriginal Article Here

Leave a Reply