චෝදනා සියල්ල බොරු.. මා අස්වුනේ ජනාධිපති UN සමුලුවේදී ප‍්‍රශ්නයක් වෙන නිසා..

බීමතින් වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාර වෙත ඇතුළු වීම, සිරකරුවන් දණගැස්සීම ඇතුළු චෝදනා ගණනාවක් ඔහුට එල්ල වී තිබිණිOriginal Article Here

Leave a Reply