‘ගුවන් තොටුපලට හා රජයේ ගොඩනැගිලිවලට ප‍්‍රහාරයක්’ යයි තොරතුරක්… ආරක්‍ෂාව තර කර පෙරහුරු කරයි..

කටුනායක ගුවන් තොටුපළට යන ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නේ ඇයි ලැබුණු විද්‍යුත් ලිපියක් හේතුවෙන් එහි ආරක්ෂාව තර කිරීමටOriginal Article Here

Leave a Reply