ගෑස් හිගය මැද අලුත් ගෑස් සමාගමක් එයි…

ආයෝජකයන් වෙත ද විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර ඉදිරියේදී මෙරට ගෑස් අවශ්‍යතාවයෙන් 20%ක් පමණ සපුරා දීමට ද අපේක්ෂාOriginal Article Here

Leave a Reply