කොළඹ වරාය නිසා කොළඹටද ෆයිසර් ඕනෑ.. නැතොත් විරෝධතා…

සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම සමාගමක මේ වගේ ෙතාරතුරු දත්ත ගබඩා කරන එක වසරකට සැරයක් system audit එකක් කරනවා. එතෙකාටOriginal Article Here

Leave a Reply