කොරෝනා මරණ 13,000 ආසන්නයේ..

තවත් කොරෝනා මරණ 58ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි. ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණනOriginal Article Here

Leave a Reply