කොරෝනා මරණ 11,000 පනී…

තවත් කොරෝනා මරණ 157ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි. ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණනOriginal Article Here

Leave a Reply