කොරෝනා මරණ 100න් පහලට බහී…

තවත් කොරෝනා මරණ 93ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි. ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණනOriginal Article Here

Leave a Reply