කොරෝනා දේහවලට ආදාහනාගාර ඉඩ මදි.. ඉන්දියාවේ මෙන් දර සෑ වල ආදාහනයට යෝජනාවක්…

එසේ නම් නව ආදාහනාගාර ඉදි කල යුතු බවට වූ යෝජනාවට ප්‍රතිචාර දක්වමින් දිසාපති වරයා පවසා ඇත්තේ එය නගර සභාවේOriginal Article Here

Leave a Reply