කෘතීම තෙල් හිඟයක් අත ළඟ… සති අන්තයේ තෙල් බෙදාහැරීම නැවැත්වීමට තීන්දුවක්…

කොලොන්නාව තෙල් ගබඩා පර්යන්ත සමාගමේ සේවකයන්ගේ අතිකාල දීමනා කප්පාදු කිරීමේ අරමුණින් සැප්තැම්බර් එකොළොස්Original Article Here

Leave a Reply