කීරි සම්බා අදම වෙලදපලේ.. කිලෝව 210යි..

පසුගිය දෙසතියක කාලයක සිට අලුත්ගම ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍ය වෙළඳ සැල් වල සහල් පාලන මිලටඅලෙවි කිරීමට නො තිබූ අතර එහෙත්Original Article Here

Leave a Reply