කිරිපිටි රුපියල් 200කින් වැඩි කරන්න අවසර…

දේශීය වෙළඳපොලේ කිරි පිටි කිලෝ ග්‍රෑම් එකක මිල රුපියල් 200කින් ඉහළ නැංවීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් අවසර ලබාදී තිබේ.Original Article Here

Leave a Reply