කිරිපිටි මිලදී ගන්න දීර්ඝ පෝලිම්…

වෙලදපොලේ මේ දිනවල පවතින කිරිපිට හිගයත් සමග කිරිපිටි මිල දි ගැනිම සදහා පාරිභෝගිකයන් විශාල පිරිසක් දිගුපොලිම් වල රැදි සිටින අයුරු අප කැමරාවේOriginal Article Here

Leave a Reply