කිරිපිටි ගන්න දීර්ඝ පෝලිම්.. පාලනයට පොලිසිය දමයි..

අඹේවෙල ප්‍රදේශයේ පිහිටි දේශිය කිරිපිට කර්මාන්ත ශාලාවක නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සිමිත කිරිපිට පැකට් ප්‍රමාණයක් දිනපතා එම අලෙවිOriginal Article Here

Leave a Reply