කිරිපිටි ආනයනය නතර කරන්න පියවර ගන්නැයි දන්වයි….

යාවත්කාලීන කිරිම කඩිනම් කළයුතු බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේය. එළවළු ප්‍රවාහනයේදී සිදුවන නාස්තිය අවම කර ගැනීමOriginal Article Here

Leave a Reply