කබ්රාල් වැඩ පෙන්නයි.. අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයන සීමා ඉවතට.. සය මසික සැලැස්ම එලිදක්වයි..

අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා පනවා තිබූ මුල්‍ය තැන්පතු සීමාවන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහOriginal Article Here

Leave a Reply