කබ්රාල් මහ බැංකු අධිපති ලෙස පත් කරයි…

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා විසින් අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පත් කර තිබේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාOriginal Article Here

Leave a Reply