කබ්රාල්ට කෝටි 10.8ක විශ‍්‍රාම වැටුපක්..

මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාට අවුරුදු අටක කාලය සඳහා මිලියන 108 ක පමණ විශ්‍රාම වැටුප් ලැබිය යුතුව ඇතැයිOriginal Article Here

Leave a Reply