එල්ලුම්ගහ බැලීම ලොහාන්ගේ අයිතියක්.. සිදු වුනේ ගොඩක් හොද දෙයක්.. අපි විනයක් ඇති රජයක්..

අණ්ඩුවට සල්ලි තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කොහොමද ගෙදර සිට වැඩ කරන රාජ්‍ය සේවකයාගේ පඩිය ගෙවන්නේ. සල්ලි නැතිවOriginal Article Here

Leave a Reply